મગજ છે તો ઉકેલો આ તસવીરોની પહેલી, એવા ફની ફોટોઝ કે, જેને જોશો બીજીવાર...

26 Jun, 2018

 ૧. બે વાર જોયા વગર સમજી નહીં શકો આ ફોટોઝને...

 

 

ર. ધ્યાનથી જુઓ, ત્રીજો હાથ કોનો છે ?
 
 

૩. આ કેવી થઇ ગયું ? સ્પેશ્યલ ઇફેકટ તો નથી

 

૪. હવે અહીં પણ જોઇ લો.. તમે પણ કન્ફયુઝ થઇ જશો

 

 

પ. ઉઠાવી લઇ જઇશ કંઇક એવું જ લાગે છે ને...

 

 

૬. ફેસ મળી ગયું એકથી વધુ એક

 

 

૭. ટુ ઇન વન, મગજ લગાવો.

 

 

૮. કેદ કરી લીધી.. પરફેકટ પોઝ

 

 

૯. માણસો જેવી બિલાડી, બચીને રહેજો

 

 

૧૦. જણાવો આગળ કોણ બેઠો છે ? વિચારો અને મગજ લગાવો