તમારી કઈ રાશિ છે જાણો તમારી વર્ષની નસીબવંતી તારીખો

05 Jan, 2016

વર્ષ 2015ની વિદાય સાથે જ વર્ષ 2016 નવી આશાઓને લઈને જન્મ્યું છે. નવા વર્ષમાં અનેક ઉમંગો આપણે અનેક યોજનાઓ બનાવીએ છીએ આશા રાખીએ છીએ કે તે દરેક યોજનાઓ સફળ થાય. હિંદુ શાસ્ત્રમાં કહેવાયું છે કે શરૂઆત સારી તો અંત ચોક્કસ સારો જ. આ વાતને અનુલક્ષીને અહિં વર્ષ ભરની દરેક રાશિ માટે દરેક મહિનાની નસીબવંતી તારીખો અને અપશુકનિયાળ તારીખો આપી છે. જો એને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજન કરશો અનેક પરેશાનીઓમાંથી ઉગરી જશો.

મેષ (અ,લ,ઈ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 8, 15. 16, 24, 25
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 29
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 18, 19, 20, 28, 29, 30
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 8, 9, 12, 13
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25, 26
મે
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 6, 7, 9, 10, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 12, 13, 21, 22, 23, 31
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 6, 7, 25, 26, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27, 28
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 22, 23, 27, 28, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 18, 19, 23, 24, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 11, 12, 13, 21, 29, 30, 31
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 19, 20, 23, 24
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 17, 18, 20, 21
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 15, 23, 24
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 6, 7, 10, 11, 14, 15
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 28

વૃષભ(બ,વ,ઉ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 11, 12, 16, 17, 20, 21
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 9, 10, 14, 15, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 12, 21, 22, 30, 31
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 6, 7, 10, 11, 14, 15
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28
મે
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 14, 15, 16, 24, 25
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 1, 4, 5, 8, 9, 27, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 5, 6, 24, 25, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 17, 18, 19, 20
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 6, 14, 15, 23
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 9, 17, 25, 26
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 11, 12, 15, 16, 19, 20
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 8, 9, 12, 13, 16, 17
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 28, 29, 30

મિથુન (ક,છ,ઘ):


જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 13, 14, 18, 19, 22, 23
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 16, 25, 26
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 14, 23, 24, 25
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30
મે
નસીબવંતી તારીખો- 5, 6, 10, 11, 14, 15
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 8, 17, 18, 26, 27, 28
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 7, 8, 9, 26, 27, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 29
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 19, 20 23, 24, 27, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22, 30
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 19, 27
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 13, 14, 17, 18, 21, 22
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 14, 15, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 12, 13, 21, 22, 30, 31

કર્ક (ડ,હ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો-4, 5, 12, 13, 14, 21, 22, 31
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 12, 13, 22, 23
મે
નસીબવંતી તારીખો- 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 10, 19, 20, 21, 28, 29, 30
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 6, 7, 10, 11, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 13, 14, 22, 23, 31
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 29, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 9, 10, 11, 18, 19, 20, 27, 28
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 4, 21, 22, 25, 26, 27, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 18, 19, 23, 24, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 12, 13, 14, 21, 30, 31
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28
 ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 23, 24, 25

સિંહ(મ,ટ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 21, 22, 26, 27, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25
 ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 11, 12, 20, 21, 29
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 28, 29, 30
 એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 24, 25, 26
મે
નસીબવંતી તારીખો- 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 12, 13, 22, 23, 30, 31
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 8, 9, 18, 19, 27, 28
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 6, 9, 10, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 5, 6, 23, 24, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 17, 18, 25, 26
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 16, 17, 26, 27, 28

કન્યા(પ,ઠ,ણ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 6, 7, 23, 24, 25, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 9, 10, 17, 18, 26, 27
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 1112, 13, 21, 22, 31
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28
મે
નસીબવંતી તારીખો- 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 10, 11, 20, 21, 22, 29, 30
 જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 18, 19, 26, 27, 28
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 14, 15, 22, 23, 24
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 7, 8, 9, 25, 26, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 5, 6, 22, 23, 24, 27, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 13, 14, 21, 22
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 16, 17, 21, 22, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 10, 11, 19, 29, 30

તુલા(ર,ત):


જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 8, 9, 26, 27, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો-1, 2, 4, 5, 6, 22, 23, 27, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26
 માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 13, 14, 15, 23, 24
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 10, 11, 19, 20, 29, 30
મે
નસીબવંતી તારીખો- 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 7, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 13, 14, 23, 24
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28, 29, 30
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 16, 17, 18, 24, 25, 26
 સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 5, 6, 7, 10, 11, 27, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 13, 14, 21, 22, 30
 ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 7, 8, 9, 25, 26, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 10, 11, 18, 19, 20, 27, 28
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 21, 22, 26, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 13, 12, 21, 22, 31

વૃશ્રિક(ન,ય):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23, 31
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 7, 8, 24, 25, 26
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 9, 10, 17, 18, 19, 27, 28
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 5, 6, 23, 24, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 12, 13, 22, 23
મે
નસીબવંતી તારીખો- 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 9, 10, 11, 19, 20, 29, 30
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 15, 16, 25, 26
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 30, 31
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 9, 10, 19, 20, 27, 28
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 15, 16, 23, 24
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 5, 6, 7, 10, 11, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 6, 7, 23, 24, 25, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 9, 10, 17, 18, 26, 27
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 23, 24, 25

ધન(ધ,ભ, ફ, ઢ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 15, 16, 23, 24, 25
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 1, 5, 6, 9, 10, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 11, 12, 20, 21
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 7, 8, 25, 26, 27, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 18, 19, 20, 28, 29
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 4, 5, 21, 22, 23, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 16 24, 25, 27
મે
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 19, 20, 20, 24, 25, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 11, 12, 13, 22, 23, 31
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 8, 9, 18, 19, 27, 29
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 15, 16, 24, 25, 26
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 9, 10, 14, 15, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 29, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 15, 16, 23, 24
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 8, 9, 10, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 11, 12, 29, 30
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 6, 7, 23, 24, 25, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27

મકર(ખ, જ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 6, 7, 11, 12, 15, 16
અપશુકનિયાળ તારીખો- 9, 17, 18, 26, 27
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 7, 8, 11, 12, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 6, 7, 9, 10, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 12, 13, 20, 21, 22, 31
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 6, 7, 24, 25, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 16, 17, 18, 27, 28
મે
નસીબવંતી તારીખો- 1, 3, 4, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 1, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 29, 30
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 15, 16, 20, 21, 24, 25
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 9, 18, 19, 27, 28
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 31
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 5, 6, 10, 11, 14, 15
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 17, 18, 25, 26
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 8, 9, 26, 27, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 18, 19, 20, 29
 
કુંભ(ગ,શ,સ):

જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 8, 9, 13, 14, 17, 18
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 3, 11, 19, 20, 28, 29, 30
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14
અપશુકનિયાળ તારીખો- 7, 8, 16, 17, 24, 25, 26
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 8, 9, 11, 12, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 14, 15, 23, 24, 25
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 8, 9, 26, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30
મે
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 5, 6, 24, 25, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 29, 30
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 14, 15, 19, 20, 22, 23
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 8, 16, 17, 25, 26
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 15, 16, 19, 20
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 4, 13, 14, 21, 22, 30
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 15, 16, 23, 24, 25
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 6, 7, 10, 11, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 12, 13, 20, 21, 22, 31
 
મીન(દ,ચ,ઝ):


જાન્યુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 15, 16, 19, 20
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23, 31
ફેબ્રુઆરી
નસીબવંતી તારીખો- 7, 8, 11, 12, 15, 16
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 2, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29
માર્ચ
નસીબવંતી તારીખો- 5, 6, 10, 11, 13, 14
અપશુકનિયાળ તારીખો- 8, 16, 17, 25, 26, 27
એપ્રીલ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30
અપશુકનિયાળ તારીખો- 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23
મે
નસીબવંતી તારીખો- 4, 5, 7, 8, 26, 27, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 10, 11, 19, 20, 21, 29
જૂન
નસીબવંતી તારીખો- 1, 4, 5, 22, 23, 24, 27, 28
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26
જુલાઈ
નસીબવંતી તારીખો- 1, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29
અપશુકનિયાળ તારીખો- 3, 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23, 31
ઓગસ્ટ
નસીબવંતી તારીખો- 16, 17, 21, 22, 14, 25, 26
અપશુકનિયાળ તારીખો- 1, 9, 10, 11, 19, 27, 28
સપ્ટેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22
અપશુકનિયાળ તારીખો- 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24
ઓક્ટોબર
નસીબવંતી તારીખો- 10, 11, 15, 16, 18, 19
અપશુકનિયાળ તારીખો- 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31
નવેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 6, 7, 11, 12, 15, 16
અપશુકનિયાળ તારીખો- 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28
ડીસેમ્બર
નસીબવંતી તારીખો- 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 30, 31
અપશુકનિયાળ તારીખો- 6, 7, 14, 15, 23, 24, 25