આપણા માટે શરમજનક છે, આંખ ખોલીને જુઓ.આ વીડિઓ, 4 મિનીટ નો આ વીડિઓ તમારી ઝીંદગી બદલી નાખશે

05 May, 2016

  જયારે કોઈ યુવતી કે મહિલા ની છેડછાડ થાય  છે ત્યારે શું પરિસ્થિતિ હોય છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ અને આપણે શું કરી શકીએ ? 

Loading...

Loading...