દુનિયાના સૌથી મોટી સાઇઝના પીઝા

07 Jan, 2015

દુનિયામાં અવનવા લોકો રહે છે જે કંઇક નવું જ કરતા હોય છે. આ રીતે દુનિયામાં અનેક લોકોએ મોટી સાઇઝના પીઝા બનાવ્યા છે તેની તસવીરી ઝલક...

Loading...

Loading...