લોકો આટલા નઠારા જોયા છે?

18 Dec, 2014

ભારતની વાસ્તવિકતા દર્શાવતો વીડિયો લગભગ દેશના દરેક શહેરને લાગુ પાડી શકાય એવો છે. એમ્બયુલન્સમાં મરતા માણસને કોઇ જગ્યા પણ નથી આપતું...આ વીડિયો સાબિત કરે છે કે આપણી સંવેદનાઓ કેટલી ખોખલી છે....

Loading...

Loading...